Stadgar

Stadgar  Stadgarna kommer att revideras eftersom att stugägarna numer äger tomterna

STADGAR FÖR NÄSBOHOLMS STUGÄGARFÖRENING ANTAGNA VID ÅRSMÖTE DEN 30 april 1977.

§ 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn skall vara Näsholms Stugägarförening och dess verksamhet skall gälla stugområdet på Näsholm

§ 2 Föreningens ändamål och syfte

Att samla stugägarna till trivsel och ordning inom området

Att tillvarata stugägarna intresse gentemot markägare och myndigheter

Att sköte fiskevatten på Näsboholm genom fisketillsyn och fiskekort

§ 3 Medlemskap

Varje fysisk person kan efter att ha erlagt av föreningen fastslagen medlemsavgift vinna inträde i föreningen. Vid inträde skall medlemkort och stadgar erhållas. I och med inträdet skall medlem anses ha förbundit sig att noggrant efterleva och verka för föreningens syfte och mål.

§ 4 Avgifter

Medlem skall för varje kalenderår erlägga medlemsavgift som till sin storlek fastställes på årsmötet

 § 5 Arbets- och räkenskapsår

Föreningens arbets- och räkenskapsår sammafaller med kalenderåret, varav följer att räkenskaperna skall vara avslutade per den 31 december

§ 6 Möten och kallelser

 Föreningen skall hålla årsmöte senast den 1 maj och kalla till övriga av styrelsen erforderliga möten.
Kallelse till ordinarie och extra möten skall göras inom 8 dagar före mötet. Kallelse till årsmöte skall vara skriftligt till varje medlem.

Vid årsmöte skall följande ärende behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare att leda förhandlingarna från punkt 5 och därefter.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet

6. Föredragning av års- och styrelseberättelse

7. Föredragning av kassörens och revisorernas berättelser

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Val av ordförande på 1 år

10. Val av styrelseledamöten och suppleanter

11. Val av revisorer och suppleanter

12. Val av valberedning

13. Val av kommittéer

14. Av styrelsen till mötet hänskjutna frågor och förslag samt till styrelsen skriftligt inkomna förslag från medlemmar

15. Övriga frågor

16. Tillägg kan av styrelsen beslutas för dagordningen

17. Avslutning
 

§ 7 Styrelsens sammansättning

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse som skall besättas av en ordförande och fyra ledamöten jämte två suppleanter.

Ordförande väljs för ett år i taget.

Övriga ledamöten väljs av mötet och skall växelvis avgå med häften varje verksamhetsår.

Kassör väljs på årsmötet

Sekreterare väljs på årsmötet.

Övrigt kan styrelsen konstituera sig själva.  
 

§ 8 Styrelsens arbetsuppgifter

Att leda förenings verksamhet

Att förvalta föreningens tillgångar

Att förbereda möten och övrig verksamhet

Att tillse att fattade beslut verkställs

Att företräda föreningen och handla inom stadgars beslut

Att handha styrelsemöten enligt behov

Att tillse att fritidslokalen sköts av vald kommitté

Att övrigt beslutade aktiviteter efterföljs
 

§ 9 Förenings firmatecknare

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig eller vid behov tillsammans
 

§ 10 Revision och revisionsberättelse

Skall upprättas före varje årsmöte
 

§ 11 Beslutsmässighet

Varje årsmöte och stadgeenligt övrigt möte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som stadgeenligt kallats och deltar i mötet
 

§ 12 Utträde och uteslutning

Medlem som inte betalt stadgeenlig årsavgift eller efter vanlig påminnelse ej fullgjort sina åliggande skall uteslutas
 

§ 13 Den av föreningen byggda fritidslokalen

En kommitté skall väljas för att handha dess skötsel

Styrelsen handlägger uthyrningen

Uthyrning skall först göras till medlem

Uthyrning må även ske till annan fysisk person vilket beslutas i varje fall av styrelsen

Uthyrningskostnaden beslutas på årsmötet varje år

Uthyrning må ej ske så stugägare störs

Den som hyr lokalen skall noga städa densamma efter användandet

Nycklar handhas av därtill valda personer
 

§ 14 Fisketillsyningsmän

Fisketillsyningsmän väljes på varje årsmöte. Dessa valda personer skall noga tillse fiskevattnens skötsel och att fiskekort används av fiskeutövarna inom Näsboholm därtill hörande vatten
 

§ 15 Stadgeändring och upplösning

Ändring av dessa stadgar eller beslut om upplösning av föreningen kan ske endast efter beslut med 3/4-dels majoritet på två på varande följande stadgeenligt utlysta möten